درباره نشریه
eISSN:
2717-4530
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
مرکز بین المللی آموزش و گسترش تولید علم
مدیر مسئول:
محبوبه موسیوند
سردبیر:
مهندس فرزانه براتی
سایت اختصاصی:
esjournal.ir
تلفن:
021-77211962
نشانی:
تهران، خیابان فرجام، ساختمان مهدی، طبقه سوم، دفتر فصلنامه
تاریخ به‌روزآوری: 1403/01/20
مدیر مسئول
محبوبه موسیوند
استادیار گروه مطالعات علوم اجتماعی و توسعه ، پژوهشکده زنان ، دانشگاه الزهرا ، تهران ، ایران
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت ، فلسفه ، حقوق
Mahboobeh Moosivand
Assistant Professor, Social Science and Development Studies, Women Research Center, Alzahra University, Tehran, Iran
University of Alzahra
Specialist: educational of philosophy, philosophy, Low
سردبیر
مهندس فرزانه براتی
مهندس فرزانه براتی

Farzaneh Barati

اعضای تحریریه
دکتر فرزام فرزان

دکتر مهسا ساداتی بالادهی
دکتر مهسا ساداتی بالادهی

Mahsa Sadati Baladehi

دکتر محمد غفاری خان
دکتر محمد غفاری خان

علی قهرمانی
علی قهرمانی

دانشگاه شیراز
دکتر فرشته وفائی نژاد
دکتر فرشته وفائی نژاد

حمزه محمدی ده چشمه

Hamzeh Mohammadi

دکتر سروش ذبیح الهی
دکتر سروش ذبیح الهی

بهروز درویش
بهروز درویش

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۸۱
تعداد مطالب دارای متن
۷۸