گذشته سه‌شنبه ۷ اسفند ۱۳۸۶، شماره 3872، 24 صفحه
7
دیپلماتیک
جان پیلجر ترجمه: حسین قنبری گرمی
8
اقتصاد
شهریار آیرملو تبریزی
9
گزارش
مهری حقانی
11
ایران زمین
نفیسه حقیقت جوان
16
کودک: بادبادک
فهیمه فرح خواه
تصمیم کبری / روزی که فهمیدم بزرگ شده ام و می توانم تصمیم های بزرگ بگیرم
اشرف زرین
لکنت زبان دارید / می توان به جای خجالت کشیدن و حرف نزدن، به فکر راه حل بود
غزاله مرعشی