گذشته شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸، شماره 3647، 16 صفحه
1
صفحه اول
سیدجمال هادیان طبایی زواره
صالح نقره کار
دکتر احمد غلامی
7
جهان
زنان عراقی: در خیابان می مانیم / عراقی ها به زنانه- مردانه شدن تظاهرات ضددولتی اعتراض کردند
8
اندیشه
استبداد شرقی خلاف آمد تاریخ مردم / نقد نظریه «شیوه تولید آسیایی» در چشم اندازی تاریخی
علی پورصفر
16
روزنامه فردا
پژمان موسوی
طراح: آرکادیو اسکیوال
محمدرضا نیک نژاد