گذشته دو‌شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸، شماره 4835، 24 صفحه
1
صفحه اول
محمد مرادیان
7
مسکن و عمران
پرریسک ترین معامله ملکی / فروش تازه سازهای بدون «پایان کار» تخلف است؟ خریداران از کجا تهدید می شوند؟
11
نفت و پتروشیمی
14
آمار روزانه بازار سهام
آمار روزانه بازار سهام
20
آگهی و اطلاع رسانی
آگهی
24
مدیران
قدم برداشتن فراتر از مرزهای سازمان / تغییر و حل مشکلات جهان، یکی از دغدغه های اصلی رهبران سازمانی پیشرفته است
ترجمه: مریم مرادخانی
ترجمه: مریم رضایی Elizabeth Grace Saunders
جراحی سازمانی : بازسازی سازمان های ورشکسته (18)
پوریا روانستان دکتر رحمن عابدین زاده نیاسر