گذشته شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹، شماره 22527، 12 صفحه
1
صفحه اول
نقشه راه مقابله با تحریم ها / رهبر انقلاب ترسیم کردند
5
گزارش روز
نگاهی به آتش خشم معترضین تا آتش سوزی مراکز مهم در آمریکا (1)
هدیه آقاپور
6
پاورقی
نقش شبه روشنفکران در تاریخ معاصر ایران (44)
ده گفتار از رهبر معظم انقلاب در تحلیل مبارزات سیاسی امامان معصوم (ع) (40)