گذشته شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹، شماره 9872، 12 صفحه
5
شهرستان ها
6
آگهی و اطلاع رسانی
آگهی (صفحات 6 الی 8)
10
اجتماعی
کرونا بازهم رکورد زد / لزوم تغییرنگاه برای مواجهه موثر با کووید 19
12
صفحه آخر
روایت قطعه ای از بهشت / یاسر عرب، فصلی گمشده در تاریخ جنگ تحمیلی را بازخوانی می کند
حسن شجاعی