گذشته پنج‌شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۹، شماره 9888، 12 صفحه
4
اقتصادی
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در نشست علمی رسانه ترمیمی : رسانه ترمیمی باید آسیب ها را از حالت تابو به مسئله اجتماعی تبدیل کند
رسانه ها با تاسی از فلسفه انتظار ،اصلاح و امید را در جامعه ترویج دهند
6
آگهی و اطلاع رسانی
آگهی (صفحات 6 الی 8)