گذشته یک‌شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲، شماره 23311، 12 صفحه
1
صفحه اول
5
گزارش روز
نگاهی به امتحانات و اضطراب قبل از آن (1)
امیرحسین بسطامی
6
فرهنگ و مقاومت
ابوالقاسم محمدزاده
مریم عرفانیان
8
ادب و هنر
روشنفکران به روایت روشنفکران (10)
دانشمند جامع العلوم یا سراینده کوزه گلی؟! / جستاری در شخصیت علمی حکیم عمرخیام نیشابوری
سعید مستغاثی
حاشیه نگاری بر بیتی از حافظ (10)
علی قربان نژاد