ارزیابی استفاده از متالوتیونین به عنوان نشانگر زیستی فلزات سنگین (جیوه، کادمیوم، سرب و مس) در دوکفه ای Crassostrea gigas در منطقه بندر امام خمینی(ره)

پیام:
چکیده:
در این مطالعه از غلظت متالوتیونین به عنوان نشانگر زیستی فلزات سنگین به منظور پایش زیستی فلزات جیوه، کادمیوم، سرب و مس در دو کفه ای Crassostrea gigas در منطقه بندر امام خمینی (ره) استفاده شده است. به این منظور صدف های متصل به اسکله های بندر امام خمینی از 5 ایستگاه شامل اسکله پتروشیمی، داک سرسره، اسکله 15، اسکله 28 و اسکله 33 در اسفند ماه 1388 جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل شدند. در آزمایشگاه پس از مراحل آماده سازی و هضم شیمیایی، میزان فلزات سنگین بافت نرم دو کفه ای ها با دستگاه جذب اتمی اندازه گیری گردید. میزان متالوتیونین نیز پس از مراحل استخراج و رسوب دهی به روش اسپکتروفتومتری سنجش شد. میانگین غلظت های جیوه، کادمیوم، سرب و مس در بافت نرم دوکفه ای های نمونه برداری شده به ترتیب 77/2±12/3، 98/3±34/10، 30/3±1/7 و 17/66±57/440 میکرو گرم بر گرم وزن خشک و دامنه غلظت متالوتیونین از 53/5±5/96 تا 34/7±75/185 میکرو گرم بر گرم وزن تر در صدف های نمونه برداری شده از ایستگاه های مختلف بود. بیشترین مقادیر جیوه، سرب و مس در صدف های اسکله پتروشیمی و بیشترین غلظت کادمیوم در صدف های اسکله 15 اندازه گیری شد. صدف های ایستگاه اسکله 28 کم ترین مقادیر آلودگی فلزات اندازه گیری شده را نشان دادند. به همین ترتیب کمترین میزان سنتز متالوتیونین نیز در صدف های اسکله 28 مشاهده شد. بالاترین سطوح متالوتیونین در صدف های اسکله 15 گزارش شد. در بین فلزات مطالعه شده همبستگی قوی و مثبتی بین غلظت های کادمیوم و متالوتیونین در صدف های مورد مطالعه در تمام ایستگاه ها مشاهده شد (01/0P<). سایر فلزات همبستگی معنا داری با متالوتیونین نشان ندادند (05/0P >). از نتایج حاصله استنباط می گردد که می توان از متالوتیونین دوکفه ای C.gigas به عنوان نشانگر زیستی فلز کادمیوم در منطقه بندر امام خمینی استفاده نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -39
لینک کوتاه:
magiran.com/p1000020 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!