نزول و صعود روح رحمانی در شعر حجت حق ابن سینا حکیم مشائی و شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی حکیم اشراقی

چکیده:
«ونفخت فیه من روحی» که انسان را فرستادیم بیرون جمال خویش برصحرا نهادیمحجالحق وشرف الملک وامام الحکماء، الشیخ الرئیس حسین بن عبدالله بن حسن بن علی بن سینا، حکیم مشائی وابوالفتوح شهاب الدین، یحیی بن حبش بن امیرک السهروردی رادرنزول و صعود روح رحمانی ونفس ناطقه انسانی و برعالم نفس حیوانی و عالم ناسوت جسمانی و نیز بازگشت آن به عالم قدس سبحانی ولاهوت وهاهوت یزدانی دوقصیده عینیه و حائیه است که نگارنده در پرتو خورشید قرآن درباره روح و نزول وصعود آن وحقیقت محمدیه به نثر و نظم شرحی پرداخته و قصیده عینیه ابن سینا را درباره هبوط روح آورده واز دو ترجمه و شرح منظوم اثر دانشمند و مفسر علامه شادروان سید محمدحسین انوار شیرازی و حکیم علامه حائری مازندرانی یاد کرده است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
9
لینک کوتاه:
magiran.com/p1003518 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!