سطوح سرمی هورمون های تیروکسین، تری یدو تیرونین و تیروتروپین در بیماران مبتلا به افسردگی در مقایسه با افراد سالم

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
افسردگی شایع ترین اختلال روان پزشکی است که اخیرا ارتباط آن با بعضی از هورمون ها مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه با هدف تعیین سطوح سرمی تری یدوتیرونین (T3)، تیروکسین (T4) و هورمون محرکه تیروئید یا تیروتروپین (TSH) در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و مقایسه آن با افراد بالغ سالم در همدان صورت گرفت.
روش بررسی
در این مطالعه مورد- شاهدی 32 بیمار با تشخیص اختلال افسردگی اساسی (بر اساس آزمون افسردگی بک) مراجعه کننده به بیمارستان روانپزشکی همدان و 32 بالغ سالم که از نظر سن و جنس با گروه افسرده همسان سازی شده بودند به روش در دسترس انتخاب شدند. سطوح سرمی تری یدوتیرونین، تیروکسیین و هورمون محرکه تیروئید در هر دو گروه اندازه گیری شد. داده ها با کمک آزمون های آماری کای دو، t مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه و رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها
متوسط سطوح سرمی T4 و TSH در افراد افسرده نسبت به سالم به طور معنی داری بالاتر بود (01/0P=). در حالی که متوسط سطح سرمی T3 این دو گروه تفاوت معنی داری نداشت)08/0 P=.). در مقایسه افراد مبتلا به افسردگی بالینی (نمره بالای 21 آزمون بک) و غیر افسرده بالینی (نمره زیر 21 آزمون بک) فقط در سطح سرمی TSH افزایش معنی داری وجود داشت (001/0P=). بر اساس آزمون رگرسیون لوجستیک افزایش 1 واحد در سطح سرمی T4 و TSH به ترتیب شانس ابتلا به افسردگی را 3/1 و 7/1 برابر و شانس ابتلا به افسردگی بالینی را به ترتیب 2/1 و 09/2 برابر افزایش می دهد.
نتیجه گیری
بر اساس نتایج، میانگین سطوح سرمی T4 و TSH در افسردگی اساسی نسبت به گروه شاهد بالاتر بودند. با سنجش این دو هورمون در سرم ممکن است بتوان بروز افسردگی را در فرد پیش بینی نمود.
زبان:
فارسی
صفحه:
47
لینک کوتاه:
magiran.com/p1004588 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.