اثرات فصل در شیوع بیماری زبان آبی نشخوارکنندگان کوچک در استان آذربایجان غربی- ایران

نویسنده:
چکیده:
زمینه مطالعه

ویروس بیماری زبان آبی عامل آلودگی نشخوار کنندگان کوچک در سراسر جهان می شود و اساسا میزان شیوع بیماری بستگی به وضعیت ویروس، میزان انتشار ناقلین ویروس،شرایط آب و هوائی و حساست میزبان دارد.

هدف

هدف اصلی از این مطالعه یافتن رابطه ای بین میزان شیوع بیماری و تغییرات آب و هوائی در استان آذربایجان بود.

روش کار

نمونه های سرمی گوسفندان در فاصله زمانی سال های 2009-2008 جمع آوری گردید و میزان آنتی بادی سرمی با استفاده از آزمون الیزا شناسائی گردید. تغییرات آب و هوائی هم بصورت ماهیانه در این استان بوسیله سازمان هوا شناسی ثبت گردید.

نتایج

میزان آلودگی 9/55% و نقطه اوج شیوع بیماری 81%p<0/001بود. تغییرات ضریب همبستگی پیرسون بین 0/005 - 0/36 محاسبه گردید. انتشار ناقلین ویروس زبان آبی بستگی به تغییرات آب و هوایی و شرایط محیطی دارد.

نتیجه گیری نهایی

 نتیجه گرفته می شود که نمایش فنوتایپی ژن ویروس زبان آبی ممکن است تحت تاثیر آب و هوا قرار داشته باشد.

زبان:
فارسی
صفحه:
19
لینک کوتاه:
magiran.com/p1005250 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!