مقایسه اثر تزریق درون صفاقی و زیر جلدی بوپی واکائین بر درد بعد از آپاندکتومی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
این مطالعه باهدف مقایسه اثر تزریق صفاقی با زیرجلدی بوپی واکائین 5/0 درصد بر درد پس از عمل آپاندکتومی انجام شده است، تا تاثیر استفاده بی حسی موضعی در کاهش درد پس از عمل در محل التهاب (پریتوئن) با تزریق زیرجلدی آن مقایسه شود.
مواد و روش ها
مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده حاضر بر روی 126 بیمار (15 تا 45 سال) که با تشخیص آپاندیسیت حاد در بیمارستان شهید بهشتی کاشان تحت آپاندکتومی قرار گرفتند، انجام شد. بیماران در سه گروه: الف) انفیلتراسیون صفاقی بوپی واکائین 5/0 درصد؛ ب) انفیلتراسیون زیرجلدی بوپی واکائین 5/0 درصد؛ و ج) بدون تزریق، قرار داده شدند. شدت درد بیماران در ساعت های 6، 12 و 24 بعد از عمل در گروه ها بر اساس معیار (Visual Analogue Scale; VAS) ارزیابی شد.
نتایج
سه گروه از لحاظ سن، جنس، مدت بیهوشی و جراحی تفاوت معنی داری نداشتند. درد در گروه زیرجلدی در ساعات 6 بعد از عمل به صورت معنی داری بیشتر از گروه صفاقی بود، ولیکن در ساعت 12 و 24 دو گروه باهم تفاوتی نداشتند. هم چنین، درد در گروه صفاقی و زیرجلدی در ساعت 6 و 12 به صورت معنی داری کمتر از گروه شاهد بود (05/0
نتیجه گیری
اگرچه تزریق بوپی واکائین به دو روش زیرجلدی و صفاقی در بیماران تحت آپاندکتومی از درد آنها می کاهد، ولی تنها روش صفاقی می تواند مصرف مسکن ها بعد از عمل را به صورت معنی داری بکاهد.
زبان:
فارسی
صفحه:
188
لینک کوتاه:
magiran.com/p1005506 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.