مقایسه تاثیر ماساژ درمانی و بانداژ کشی بر درد، ادم و اختلال کارکرد شانه بعد از جراحی ماستکتومی رادیکال تعدیل یافته

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
بیماران ماستکتومی ادم، درد و محدودیت کارکرد شانه را تجربه می کنند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر ماساژ دستی تخلیه لنف و بانداژ کم فشار بر این عوارض انجام شد.
مواد و روش ها
در این کارآزمایی بالینی تعداد 90 بیمار ماستکتومی رادیکال تعدیل یافته از بخش های انکولوژی بیمارستان امام خمینی تهران انتخاب شده و به صورت تصادفی در سه گروه ماساژ، ماساژ + بانداژ و کنترل قرار گرفتند. به گروه های مداخله چگونگی به کارگیری ماساژ تخلیه لنف و بانداژ کم فشار آموزش داده شد. سنجش شدت درد و اختلال کارکرد شانه، در روز هفتم و روز سی ام و بررسی ادم 24 ساعت بعد از عمل و روز سی ام بعد از شروع مداخله انجام گردید. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون کروسکال والیس) تحلیل شدند.
نتایج
آزمون آماری قبل از مداخله، بین میانگین اندازه دور دست، شدت درد و محدودیت حرکت شانه در سه گروه تفاوت معنا داری را نشان نداد. این در حالی بود که کاهش معنادار در اختلاف میانگین محدودیت حرکت شانه و شدت درد بین سه گروه در روز سی ام مداخله مشاهده گردید (001/0=P). این اختلاف در مورد میانگین اندازه دور دست معنی دار نبود.
نتیجه گیری
ماساژ تخلیه لنف و بانداژ کم فشار در کاهش عوارض بعد از ماستکتومی نقش موثری دارد.
زبان:
فارسی
صفحه:
205
لینک کوتاه:
magiran.com/p1005508 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.