تعیین میزان بقا لوسمی حاد کودکان بر اساس وضعیت عود بیماری در بیمارستان شهید فقیهی شیراز طی سال های 1383تا 1388

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
عود در بیماران مبتلا به لوسمی به عنوان دلیل عمده شکست درمان و کاهش میزان بقا به شمار می رود. هدف از این مطالعه تعین میزان بقا بیمار بر اساس وضعیت عود در بیماران مبتلا به لوسمی نوع ALL (Acute Lymphoblastic Leukemia) و AML (Acute Myeloid Leukemia) مراجعه کننده به بیمارستان شهید فقیهی شیراز می باشد.
مواد و روش ها
در این مطالعه هم گروهی گذشته نگر، کلیه بیماران (243 مورد) زیر 15 سال مبتلا به سرطان لوسمی مراجعه کننده به بیمارستان شهید فقیهی شیراز بین سال های 1383 تا 1388 وارد مطالعه شدند. تحلیل داده ها با استفاده از روش های کاپلان مایر، آزمون لگاریتم رتبه و مدل رگرسیونی کاکس و با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 16 انجام شد.
نتایج
میزان بقا 1 و 5 ساله در بیمارانی که سابقه عود نداشتند، 9/96 و 9/76 درصد به دست آمد؛ در حالی که میزان بقا در بیمارانی که سابقه عود داشتند به ترتیب برابر با 4/82 و 6/28 درصد برآورد گردید که نشان گر وجود ارتباط معنی داری بین سابقه عود و میزان بقا بیماران می باشد (001/0=P).
نتیجه گیری
سابقه عود به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار در میزان بقا بیماران مبتلا به لوسمی می باشد و در این مرکز میزان بقا 5 ساله در این گروه از بیمارن کمتر از 30 درصد است.
زبان:
فارسی
صفحه:
248
لینک کوتاه:
magiran.com/p1005515 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.