میزان شیوع و شدت آلودگی به فاسیولوزیس دامی در شش استان ایران طی سال های 1388تا 1389

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
فاسیولوزیس یکی از مهم ترین عفونت های انگلی مشترک بین انسان و دام می باشد. با توجه به اهمیت بهداشتی و اقتصادی فاسیولوزیس، شناخت وضعیت اپیدمیولوژیک این بیماری ضروری است. مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع و شدت آلودگی به فاسیولا در دام های مناطق مختلف جغرافیایی ایران طی سال های 89-88 صورت گرفت.
مواد و روش ها
در این مطالعه توصیفی 11100 کبد گوسفند و گاو ذبح شده در 6 کشتارگاه صنعتی کشور واقع در استان های آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، مازندران و مرکزی به دقت مورد بازرسی قرار گرفت. تمامی انگل های فاسیولای موجود در کبدهای آلوده پس از انتقال به آزمایشگاه جداسازی شده و گونه انگل ها مورد شناسایی و شمارش قرار گرفتند. در نهایت، توزیع فراوانی و شدت آلودگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج
در این مطالعه از مجموع دام های مورد بررسی در 6 کشتارگاه صنعتی کشور، 10/1 درصد آلوده به فاسیولا تشخیص داده شدند. شدت آلودگی کبدهای گوسفندی و گاوی آلوده به فاسیولا به ترتیب 42/0±77/7 و 78/1±24/15 بود. خراسان رضوی دارای حداکثر شدت آلودگی (16/3±54/14) و فارس دارای حداقل شدت آلودگی (79/0±75/7) بود.
نتیجه گیری
نتایج حاصل از این مطالعه، نشان داد که روند کلی شیوع فاسیولوزیس در کشور رو به کاهش است، اما با توجه به اهمیت این بیماری، و آندمیک بودن آن، اقدامات کنترلی و پیشگیری از فاسیولوزیس دامی و انسانی در ایران هم چنان اهمیت دارد.
زبان:
فارسی
صفحه:
254
لینک کوتاه:
magiran.com/p1005516 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
امکان پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.