عوامل خطر بروز افسردگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
افسردگی از شایع ترین حالات روانشناختی همراه با دیابت نوع 2 است که در پیامدهای نامطلوب آن سهیم است. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل خطر بروز افسردگی در بیماران دیابتی نوع 2 می باشد.
مواد و روش ها
در این مطالعه توصیفی مقطعی، 254 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 به شیوه نمونه گیری در دسترس در درمانگاه های سرپایی دیابت دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن دیابت ایران در سال 1389 انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و خصوصیات بیماری، پرسشنامه سلامت بیمار - 9 (PHQ-9)، مقیاس حمایت اجتماعی (social support scale; SOSS) و مقیاس خود مدیریتی دیابت (diabetes self-management scale; DSMS) جمع آوری شده و به کمک مجذور کای، t و رگرسیون لوجستیک دو مقوله ای تحلیل گردید.
نتایج
افزایش درد و ناتوانی کارکردی (725/11 = OR)، کاهش حمایت اجتماعی (086/3 =OR)، کاهش خودمراقبتی دیابت (088/4=OR)، افزایش مدت دیابت (328/1= OR)، عوارض دیابت (324/2 = OR)، درمان با انسولین (431/2 = OR)، HbA1c بالاتر از 9 درصد (575/21 = OR)، kg /m2 25 < BMI (251/2 = OR) و رخدادهای عمده زندگی (043/14 = OR) به طور معناداری در بیماران دیابتی دارای افسردگی و بیماران دیابتی فاقد افسردگی متفاوت بودند (001/0 P =). سن، جنسیت و وضعیت اجتماعی- اقتصادی در این دو گروه تفاوت معناداری نداشتند. طبق تببین این مدل رگرسیون، 3/95 درصد موارد به درستی طبقه بندی شدند.
نتیجه گیری
درد و ناتوانی کارکردی، حمایت اجتماعی ضعیف، خود مراقبتی پایین دیابت، مدت طولانی ابتلاء به دیابت، عوارض دیابتی، درمان با انسولین، % 9 < HbA1c، kg /m2 25 < BMI و تجربه رخدادهای عمده زندگی در کنار هم در بروز افسردگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 سهیم هستند. این یافته ها دارای پیامدهای کاربردی در پیشگیری از افسردگی در بیماران دیابتی است.
زبان:
فارسی
صفحه:
261
لینک کوتاه:
magiran.com/p1005518 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.