بررسی اپیدمیولوژیک عفونت های عمقی گردن در بیماران بستری در بیمارستان متینی کاشان از مهرماه 1385 لغایت مهرماه 1386

پیام:
چکیده:
سابقه وهدف
عفونت های عمقی گردن به نسبت شایع بوده و به علت مجاورت با عروق بزرگ، اندام حیاتی و مدیاستن با عوارض شدید و مرگ و میر قابل توجه همراه می باشد. هدف از این مطالعه تعیین اپیدمیولوژی عفونت های عمقی گردن در بیماران بستری در بیمارستان متینی کاشان از مهرماه 1385 لغایت مهرماه 1386 است.
مواد و روش ها
در این تحقیق مقطعی کلیه بیماران مبتلا به عفونت عمقی گردن بستری شده در بیمارستان متینی کاشان وارد مطالعه شدند. در پرسشنامه مربوط ابتدا مشخصات دموگرافیک بیمار، سابقه و علایم بیماری براساس یافته های بالینی ثبت شده، سپس جهت تهیه اسمیر، کشت و آنتی بیوگرام از کانون عفونت نمونه گرفته شد و نتایج آزمایشات و اقدامات درمانی ثبت شد.
نتایج
تعداد 66 بیمار با تشخیص عفونت فضاهای عمقی گردن بررسی شدند. از این تعداد 9/40 درصد مرد و مابقی زن بودند. سن بیماران 71/17±48/34 سال بود. بیشترین علائم حین بستری تب (70 درصد)، درد (67 درصد)، تندرس و دیسفاژی (حدود 52 درصد) بود. از نظر اتیولوژی باکتری های مخلوط با 39/39 درصد در رتبه اول، بی هوازی با 33/33 درصد در رتبه دوم و عوامل هوازی در رتبه سوم بودند. حدود دوسوم بیماران مورد جراحی قرار گرفتند. بیمارانی که مورد جراحی قرار گرفتند نسبت به سایر بیماران زمان بستری کمتری داشتند (0002/0P=).
نتیجه گیری
آبسه پری تانسیلر و ساب منتال بیشترین موارد عفونت فضاهای گردنی در بیماران بستری در بیمارستان متینی کاشان را شامل شده و به طور معمول منشا آن عفونت اولیه لوزه ها، فارنکس و دست کاری دندانپزشکی بود.
زبان:
فارسی
صفحه:
282
لینک کوتاه:
magiran.com/p1005520 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.