تاثیر آموزش مبتنی بر وب در یادگیری دیس ریتمی های قلبی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

پیام:
چکیده:
مقدمه

آموزش مبتنی بر وب از جمله روش های نوین و فعال آموزشی برای ارتقای کیفیت آموزشی است که از مزایای آن می توان به دسترسی راحت در هر زمان و مکان، شرکت بدون مرز و فراوان یادگیرنده ها و انعطاف پذیری آن اشاره کرد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر وب بر روی یادگیری شناختی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1389 است.

روش ها

پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی با طرح قبل و بعد است. در این مطالعه کلیه دانشجویان سال آخر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (42 نفر) وارد مطالعه شدند. و به صورت کاملا تصادفی به دو گروه مبتنی بر وب و سنتی تقسیم شدند. روش مداخله برای گروه اول شامل یک دوره آموزشی مبتنی بر وب در مورد دیس ریتمی های قلبی و برای گروه دوم یک دوره آموزش به صورت سخنرانی 6 ساعته در مورد همان موضوع بود. در شروع و پایان هر دوره میزان دانش دانشجویان هر دو گروه با انجام پیش آزمون و پس آزمون اندازه گیری شده و امتیازات حاصله به صورت درون گروهی توسط آزمون آماری تی زوج باهم مقایسه شدند.

نتایج

میانگین و انحراف معیار نمرات دانشجویان قبل و بعد از آموزش سنتی (مرسوم) به ترتیب 92/3±67/16 و 49/3±85/17 و بعد از آموزش مبتنی بر وب به ترتیب 62/3±28/16 و 49/3±85/17 بود. نتایج مطالعه ارتباط آماری معناداری را بین نمرات قبل و بعد از آموزش در هر دو گروه آموزشی مبتنی بر وب (016/0P= 62،/2-=t) و سنتی (038/0P=، 47/2-=t) نشان داد. مابین متغیرهای دموگرافیک و نوع آموزش در هیچکدام از روش های آموزش ارتباط معناداری به دست نیامد.

نتیجه گیری

استفاده از روش آموزش مبتنی بر وب نیز به عنوان یک روش آموزشی باعث ارتقای سطح یادگیری شناختی دانشجویان شده است و زمینه را برای استفاده از این روش آموزشی به عنوان یک روش آموزشی همراه با آموزش های کلاسیک در کوریکولوم درسی مراقبت های ویژه قلبی فراهم ساخته است.

زبان:
فارسی
صفحه:
240
لینک کوتاه:
magiran.com/p1009193 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.