بررسی رابطه خصوصیات خاک موثر بر تیپهای رویشی (مطالعه موردی: مرتع دجینگ خاش - تفتان بلوچستان)

پیام:
چکیده:
یکی از عوامل موثر در پراکنش پوشش گیاهی بخصوص در مناطق خشک و نیمه خشک، خصوصیات خاک می باشد. به طور ی که تاثیر عوامل زمین شناسی، توپوگرافی و اقلیمی در خصوصیات خاک پدیدار می گردد. در این تحقیق خصوصیات خاک تیپ های رویشی مرتع دجینگ خاش، در حاشیه جنوبی تفتان بررسی گردید. نمونه برداری از خاک و پوشش گیاهی در مناطق معرف هر رویشگاه به روش تصادفی- سیستماتیک انجام شد. اندازه پلات ها از روش سطح حداقل تعیین گردید. همچنین تعداد و اندازه ترانسکت جهت نمونه برداری با توجه به نوع گونه ها و تغییرات پوشش گیاهی تعیین گردید. خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک شامل بافت، اسیدیته، هدایت الکتریکی، آهک و ماده آلی اندازه گیری شد. پس از اندازه-گیری فاکتورهای خاک و گیاه، تجزیه و تحلیلهای آماری در مورد تیپ ها، گونه های گیاهی و فاکتورهای خاکی با نرم افزار Spss انجام گردید. درنهایت بهترین معادله و میزان همبستگی بین تیپ های گیاهی با عاملهای خاکی مشخص گردید. نتایج بدست آمده حکایت از آن دارد که درصد مواد آلی، درصد رس و پتاسیم قابل جذب از مهمترین عوامل موثر در پراکنش گونه-های شاخص مرتعی در منطقه مورد مطالعه می باشد. به طور کلی گونه درمنه (Artemisia sieberi) با پتاسیم و رس، گونه Salsola nitraria با pH خاک و گونه چوبک (Acanthophyllum microcephalum) با نیتروژن کل در سطح 95% دارای ارتباط معناداری می باشند. همچنین در پراکنش گونه Hammada Salicornia جز فسفر و EC، بقیه فاکتورها دارای نقش موثری در سطح معنی داری 95% می باشند.
زبان:
فارسی
صفحه:
72
لینک کوتاه:
magiran.com/p1009686 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!