بررسی عوامل موثر در تمایل اعضای هیات علمی به استفاده از سیستم های یادگیری الکترونیکی

پیام:
چکیده:
مقدمه
این پژوهش با هدف تعیین عوامل موثر در ایجاد تمایل اعضای هیات علمی نسبت به استفاده از سیستم های یادگیری الکترونیکی انجام شده است. از عوامل موثر در تمایل اعضای هیات علمی، متغیرهای مقاومت در برابر تغییر، ارزش درک شده، خودکارآمدی رایانه ای و نگرش مثبت نسبت به سیستم های یادگیری الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفته اند.
مواد و روش ها
جامعه آماری این پژوهش اعضای هیات علمی پردیس دانشگاه سیستان و بلوچستان در نیمسال دوم سال تحصیلی89-88 می باشد. نمونه این پژوهش از 171 نفر از اعضای هیات علمی انتخاب گردیدند. روش نمونه گیری طبقه ای- تصادفی بود. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته با اقتباس از پرسشنامه فردوسی (2009) می باشد. برای تحلیل آماری داده ها از فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد، همچنین از آزمون t تک متغیره برای سنجش متغیرهای تحقیق و آزمون هایt چندمتغیره و آزمون ANOVA برای بررسی ارتباط متغیرهای آزمون با متغیرهای تعدیل کننده استفاده شده است.
نتایج
نتایج این پژوهش نشان داد که تمامی متغیرهای مورد بررسی در تمایل موثر بوده و متغیر مقاومت دارای بیشترین تاثیر و متغیر نگرش نسبت به سیستم های یادگیری الکترونیکی دارای کمترین تاثیر در عدم تمایل می باشد. نتایج تحقیق بر اساس متغیرهای تعدیل کننده نشان داد که جنسیت، سن، میزان سابقه و دانشکده در تمایل اساتید موثر نبوده است. فقط در متغیر رتبه علمی، در ارتباط این متغیر با متغیرهای اصلی در نگرش تفاوت معنی دار بوده و رتبه علمی اساتید در نگرششان نسبت به سیستم های یادگیری الکترونیکی موثر بوده است.
نتیجه گیری
برگزاری دوره آموزش ضمن خدمت برای اعضای هیات علمی به منظور ارتقاء دانش و عملکرد آنها در استفاده از فنآوری اطلاعات به ویژه نظام یادگیری الکترونیکی. طراحی بخشی از برنامه های آموزشی و درسی مراکز آموزش عالی در قالب آموزش های مجازی و نظام یاددهی-یادگیری الکترونیکی از جمله پیشنهادات عملی برای بهیود امور در این راستا می باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
28
لینک کوتاه:
magiran.com/p1009813 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.