ویژگی های روان سنجی فرم فارسی مقیاس تعارض نقش جنسیتی

پیام:
چکیده:
هدف این پژوهش تعیین اعتبار و ساختار عاملی فرم فارسی مقیاس تعارض نقش جنسیتی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی دانشجویان مرد دانشگاه های علوم بهزیستی و توانبخشی و دانشگاه تهران در سال 1389 بود که از بین آنها 190 نفر در محدوده 21 تا 40 سال و با سطوح تحصیلی کارشناسی تا دکترا، به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیدند و پرسشنامه های ویژگی های جمعیت شناختی و فرم فارسی مقیاس تعارض نقش جنسیتی (ا.نیل و همکاران، 1986) را تکمیل کردند. تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS 11.5 صورت گرفت. ضرایب همبستگی پیرسون نشان داد که بین عامل های تعارض نقش جنسیتی، عامل «هیجان پذیری محدود» قوی ترین (01/0 P<) و عامل «موفقیت، قدرت، رقابت» ضعیف ترین همبستگی (01/0 P<) را با کل مقیاس دارند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دادند که فرم فارسی مقیاس تعارض نقش جنسیتی و 4 عامل آن از اعتبار خوبی (با ضرایب آلفای کرونباخ از 70/0 تا 81/0) در جمعیت دانشجویی ایران برخوردارند. همچنین تحلیل عاملی تاییدی صورت گرفته بر روی گویه های پرسشنامه با استفاده از چرخش واریماکس، ساختار 4 عاملی این مقیاس در مطالعه حاضر را تایید کرد (مجذور کای= 147/2029، درجه آزادی=666، 001/0 P=).
زبان:
فارسی
در صفحه:
49
لینک کوتاه:
magiran.com/p1011353 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!