بررسی اثر استفاده از آنزیم های تجاری بر عملکرد و کیفیت لاشه جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های بر پایه گندم، و جو

چکیده:
این آزمایش به منظور ارزیابی اثر استفاده از سه آنزیم تجاری سافیزیم، کمبو و کمین بر عملکرد و کیفیت لاشه جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های بر پایه گندم، جو و سویا و مقایسه آن با جیره های تجاری انجام گرفت. تعداد 405 قطعه جوجه گوشتی از سویه راس 308 در قالب یک طرح کاملا تصادفی، با 9 تیمار، 3 تکرار و 15 قطعه جوجه در هر واحد آزمایشی به مدت 42 روز روی بستر پرورش داده شدند. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: 1) جیره شاهد بر پایه ذرت و سویا بدون آنزیم، 2) جیره بر پایه گندم، جو و سویا بدون آنزیم،3) جیره بر پایه گندم، جو و سویا با آنزیم سافیزیم، 4) جیره بر پایه گندم، جو و سویا با آنزیم کمبو، 5) جیره بر پایه گندم، جو و سویا با آنزیم کمین، 6) جیره بر پایه گندم، جو و سویا با آنزیم های سافیزیم و کمبو، 7) جیره بر پایه گندم، جو و سویا با آنزیم های سافیزیم و کمین، 8) جیره بر پایه گندم، جو و سویا با آنزیم های کمبو و کمین، 9) جیره بر پایه گندم، جو و سویا با آنزیم های سافیزیم، کمبو و کمین. جیره های غذایی دارای انرژی و پروتئین یکسانی بوده و تمامی جوجه ها به صورت آزاد به آب و دان دسترسی داشتند. در دوره آغازین بالاترین مقادیر خوراک مصرفی و افزایش وزن روزانه، در دوره رشد بالاترین مقدار خوراک مصرفی روزانه و در کل دوره آزمایش بیشترین مقادیر مربوط به خوراک مصرفی و افزایش وزن روزانه در گروه آزمایشی حاوی جیره بر پایه گندم، جو و سویا با آنزیم های سافیزیم و کمبو مشاهده گردید. در خصوص ترکیبات لاشه، بالاترین درصد سینه و پایین ترین درصدهای کبد و ران در گروه آزمایشی جیره بر پایه گندم، جو و سویا با آنزیم های کمبو و کمین، بالاترین درصد ران در گروه آزمایشی جیره بر پایه گندم، جو و سویا با آنزیم سافیزیم و پایین ترین درصدهای سینه و بالاترین درصد کبد در گروه آزمایشی جیره بر پایه ذرت و سویا بدون آنزیم، مشاهده گردیدند. کمترین هزینه خوراک به ازای هر کیلوگرم از افزایش وزن زنده را گروه آزمایشی جیره بر پایه گندم، جو و سویا با آنزیم کمین به خود اختصاص داد.
زبان:
فارسی
صفحه:
32
لینک کوتاه:
magiran.com/p1011716 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!