تاثیر سیلاژ محصولات فرعی پسته عمل آوری شده با پلی اتیلن گلیکول و اوره بر ترکیبات فنولی و تولید گاز در شرایط برون تنی و عملکرد گاوهای شیری هلشتاین

چکیده:
به منظور ارزیابی تاثیر سیلو کردن و اضافه کردن پلی اتیلن گلیکول (PEG) و اوره بر ترکیب شیمیایی، ترکیبات فنولی و تولید گاز محصولات فرعی پسته و تاثیر این عمل آوری بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین دو آزمایش طراحی شد. در آزمایش اول محصولات فرعی پسته به ترتیب با 1 و 5/0 درصد ماده خشک PEG و اوره عمل آوری شد و در 12 عددکیسه نایلونی با ظرفیت 3 کیلو گرم به مدت 60 روز سیلو شدند. عمل آوری محصولات فرعی پسته، ترکیبات فنولی، تانن و تانن های متراکم را به طور معنی داری (05/0>P) کاهش داد. اضافه کردن PEG به سیلاژ محصولات فرعی پسته، تولید گاز را بعد از 96 ساعت کشت افزایش داد و مقادیر انرژی قابل متابولیسم و قابلیت هضم ماده آلی با اضافه کردن PEG و اوره افزایش پیدا کرد (05/0>P). در آزمایش دوم از 8 راس گاو شیری هلشتاین چند شکم زایش در قالب طرح مربع لاتین4×4 تکرار شده استفاده شد. تیمارهای آزمایش شامل: 1) سیلاژ ذرت (15 درصد ماده خشک جیره)، 2) سیلاژ پوست پسته، 3) سیلاژ پوست پسته عمل آوری شده با 5/0 درصد وزن ماده خشک اوره و 4) سیلاژ پوست پسته عمل آوری شده با 1 درصد وزن ماده خشک PEG، بودند. میزان تولید و ترکیبات شیر تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت. pH شکمبه تغییر نکرد ولی، غلظت نیتروژن آمونیاکی برای تیمار اوره نسبت به سایر تیمارها بیشتر بود (05/0>P). می توان نتیجه گرفت که در اثرعمل آوری محصولات فرعی پسته اثر منفی تانن ها بر قابلیت هضم ماده آلی کاهش، انرژی قابل متابولیسم افزایش و درنتیجه ارزش تغذیه ای آن بهبود پیدا کرد.
زبان:
فارسی
صفحه:
55
لینک کوتاه:
magiran.com/p1011722 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!