بررسی همبستگی ارزش ارثی دوره های ناقص و کامل شیردهی در صفات تولید شیر و تداوم شیردهی در گاوهای شیری هلشتاین با استفاده از مدل تابعیت تصادفی

چکیده:
در این تحقیق به منظور مقایسه همبستگی ارزش ارثی دوره های ناقص و کامل شیردهی در صفات تولید شیر و تداوم شیردهی، تعداد 13699 رکورد روزآزمون تولید شیر مربوط به 2716 راس گاو هلشتاین زایش اول که دختران 167 راس گاو نر بودند، بر اساس مدل تابعیت تصادفی (Random Regression) و روش حداکثر درست نمایی محدود شده (REML) تجزیه و تحلیل شد. همبستگی دوره ناقص شیردهی 5 تا 90 روز صفت تولید شیر نسبت به دوره کامل شیردهی (305 روز) 67/0 و برای دوره ناقص شیردهی 5 تا 120 روز 72/0 بود. با پیشرفت مرحله شیردهی میزان همبستگی ها افزایش یافت و در دوره ناقص شیردهی 5 تا 240 روز به 91/0 رسید. برای صفت تداوم شیردهی و دوره ناقص شیردهی 5 تا 150 روز این همبستگی 68/0 بود و با پیشرفت مرحله شیردهی مقدار آن برای دوره ناقص 5 تا 240 روز، معادل 91/0 برآورد شد. این همبستگی برای رکوردگیری دو ماه در میان (رکوردگیری 3 ماهه) صفت تولید شیر 88/0 و در مورد صفت تداوم شیردهی 59/0 بود. همچنین این همبستگی برای رکوردگیری یک ماه در میان (رکوردگیری 2 ماهه) صفات تولید شیر و تداوم شیردهی به بالاتر از 90/0 رسید.
زبان:
فارسی
صفحه:
63
لینک کوتاه:
magiran.com/p1011723 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!