ارزیابی ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی در گاو های هلشتاین شمال کشور

چکیده:
در این تحقیق به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی و روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدی و تولید مثلی در گاو های هلشتاین شمال کشور از اطلاعات زایش اول 11398 راس گاو شیری نژاد هلشتاین در 290 گله استانهای گلستان و مازندران مربوط به سال های 1367 تا 1386 استفاده شد. صفات تولیدی شامل رکوردهای تصحیح شده 305 روز دو بار دوشش شیر، تولید چربی و صفات تولید مثلی شامل سن زایش اول، فاصله دو زایش و طول دوره خشکی بود. پارامترهای ژنتیکی با استفاده از مدل حیوانی تک صفتی و دو صفتی و به کمک نرم افزارASREML برآورد شد. در آنالیز تک صفتی وراثت پذیری تولید شیر 02/0± 27/0، تولید چربی 02/0± 19/0، سن زایش اول 02/0± 1/0، فاصله دو زایش 01/0± 04/0 و طول دوره خشکی 02/0± 10/0 برآورد شد. همبستگی ژنتیکی صفت تولید شیر با تولید چربی 82/0 به دست آمد. همچنین همبستگی ژنتیکی صفات تولید شیر و تولید چربی با سن زایش اول به ترتیب 2/0- و 23/0- و با فاصله دو زایش31/0 و 4/0 برآورد شد. در این تحقیق روند ژنتیکی تولید شیر 4/0± 8/2 کیلوگرم، تولید چربی 01/0± 05/0 کیلوگرم، سن اول 01/0± 28/0- روز، فاصله دو زایش (002/0±) 02/0 روز و طول دوره خشکی 004/± 03/0- روز در سال برآورد گردید. روند فنوتیپی برای صفات فوق به ترتیب 9/2± 24/113 و 1/0± 3/2 کیلوگرم و 1/0± 66/2-، 14/0± 37/0 و 05/0± 36/0- روز در سال به دست آمد. با توجه به همبستگی نامطلوب صفات تولیدی و تولید مثلی، برنامه اصلاح نژادی بایستی بر اساس انتخاب همزمان برای صفات مذکور از طریق یک شاخص انتخاب صورت گیرد.
زبان:
فارسی
صفحه:
69
لینک کوتاه:
magiran.com/p1011725 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!