مطالعه الگوی رشد در خطوط پدری لاین جوجه گوشتی آرین

چکیده:
برای بررسی منحنی رشد طیور گوشتی در سطح لاین، به ترتیب از 154 و 144 قطعه جوجه گوشتی از دو خط پدری (A و B) سویه ی تجاری گوشتی آرین استفاده شد. خط پدری A برای نسل های متمادی در جهت کاهش ضریب تبدیل خوراک و خط پدری B برای نسل های متمادی در جهت افزایش وزن بدن انتخاب شده اند. وزن بدن تمامی پرندگان در روزهای 1، 4، 7، 10، 14، 17، 21، 28، 35، 42، 49و 54 دوره پرورش اندازه گیری و منحنی رشد با استفاده از مدل گمپرتز برای آنها برازش گردید. علاوه بر این ضریب تبدیل خوراک در فاصله بین 23 تا 54 روزگی در 20 درصد از پرنده ها به صورت انفرادی اندازه گیری شد. پس از کشتار، وزن سینه، جگر و چربی محوطه بطنی تمامی پرندگان جمع آوری و توزین شد. نتایج این تحقیق نشان داد که ثابت رشد و سن رسیدن به نقطه عطف در جنس نر خط پدری B به طور معنی داری (05/0P)
زبان:
فارسی
صفحه:
78
لینک کوتاه:
magiran.com/p1011726 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!