بررسی استرس شغلی و ارتباط آن با آلودگی با سوزن در پرسنل اورژانس

پیام:
چکیده:
مقدمه
پرسنل اورژانس همواره در معرض آسیبب با وسایل نوک تیز آلوده و خطر ابتلا بهHBV، HIV و HCV می باشند. هزینه اثرات جسمی و روانی چنین آسیب هایی، اهمیت شناخت و پیشگیری از عوامل موثر در این خصوص را مشخص می کند، یکی از عوامل ذکر شده، استرس شغلی می باشد.
روش بررسی
این مطالعه مقطعی در 4 بیمارستان دانشگاهی تهران در فاصله 1387 تا 1388 انجام شد. ابزار مطالعه یک پرسشنامه سه قسمتی شامل اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه استرس روانی نوردیک و سوالاتی درمورد نوع مواجهه با اجسام نوک تیز بود. تحلیل داده ها با نرم افزارSPSS (ver.11) انجام شد.
یافته ها
350 نفر (162 مرد و 188 زن) مونث با میانگین سنی 6/5±30 سال، شامل 146 رزیدنت (7/41%)، 43 انترن)3/12%) و 161 پرستار (46%) وارد مطالعه شدند. 69نفر (معادل 7/19%) سابقه آلودگی با سوزن و 99 نفر (3/28%) سابقه تماس پوستی مخاطی را با ترشحات بیماران در 3 ماه گذشته ذکر کردند. به لحاظ سطح استرس، 158 نفر (1/45%) در سطح اول، 158 نفر (1/45%) در سطح دوم و 34 نفر(8/9%) در سطح سوم قرار داشتند. تفاوت آماری معنی داری در نسبت افراد آلوده با سوزن در سطوح مختلف استرس وجود نداشت (374/0=P). اما تفاوت این نسبت میان اینترن و پرستار و رزیدنت معنی دار بود(002/0=P).
نتیجه گیری
نتایج نشان می دهد میزان آلودگی با سوزن و ترشحات بیمار قابل توجه می باشد، خصوصا در دستیاران تخصصی، لذا برنامه ریزی جهت کاهش این آمار ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه سطح استرس بر میزان آلودگی با سوزن اثر قابل توجهی نداشت. مطالعه ای جهت بررسی نقش تک تک متغیرهای استرس شغلی مانند حجم کاری و ای هام نقش پیشنهاد می شود.
زبان:
فارسی
در صفحه:
7
لینک کوتاه:
magiran.com/p1012025 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!