بررسی هیپرکتنوری از طریق تعیین عیار بتاهیدروکسی بوتیریک اسید در گاوهای هولشتاین شیروار

چکیده:
هدف
(1 تعیین غلظت مواد ستونی و مقایسه آنها در گروه دامداری و ارجاعی، (2 تعیین احتمال کتوز بالینی یا تحت بالینی، (3 تاثیر فصل در میزان مواد ستونی و (4 مقایسه روش های ارزیابی اجسام ستونی.
طرح: مطالعه مشاهده ای.
حیوانات: گاوهای شیری هولشتاین اصیل و دورگ.
روش
تعداد 84 نمونه ادرار 24) مورد ارجاعی و 60 مورد دامداری(انتخاب شدند. مواد ستونی با روش های کیفی مانند روترای خشک (نیتروپروساید سدیم) و مرطوب (نیتروپروساید سدیم و آمونیاک) و کمی یعنی BHB (اسپکتروفتومتری) ارزیابی شدند. تعداد نمونه ها در پاییز، زمستان، بهار و تابستان به ترتیب 13، 27، 30 و 14 بوده است.
تجزیه و تحلیل آماری: مربع کای و آنالیز واریانس.
نتایج
مقایسه میانگین فصول نشان می دهد که اختلاف معنی داری بین عیار BHB ادرار در موارد ارجاعی با دامداری در فصول سال دارد P<0.05)، df=7، (F=3.718. حداکثر غلظت BHB ادرار در زمستان 2.33± 0.76)، ارجاعی(و حداقل آن در تابستان 0.4± 0.2), دامداری(بوده است. میانگین BHB ادرار موارد ارجاعی در زمستان اختلاف معنی داری را با تمامی موارد دامداری در فصول سال (P<0.05) نشان می دهند. همچنین در مجموع نمونه های ارجاعی با دامداری، میانگین BHB ادرار در تابستان اختلاف معنی داری (P<0.05) را با سایر فصول نشان می دهد. مجموع میانگین BHB ادرار در پاییز، زمستان و بهار در موارد ارجاعی 1.57± 0.81) میلی مول در لیتر(به مراتب (P<0.05) بالاتر از دامداری 0.4± 0.16) میلی مول در لیتر(بوده است. نتایج حاصله از مقایسه سه روش تشخیص اجسام ستونی اختلاف معنی داری را نشان نداد. اما بیشترین خطای تشخیص مربوط به روترای خشک بوده و به عبارت بهتر حساسیت و اختصاصی بودن روترای خشک و مرطوب به ترتیب 53.2 درصد، 70.3 درصد و 78.7 درصد، 89.1 درصد بوده است. اگر چنانچه غلظت BHB در ادرار تا 0.2، 0.21-1.4، 1.4-3 و >3 میلی مول در لیتر را به ترتیب فیزیولوژیک، کتوز مشکوک به تحت بالینی، تحت بالینی و بالینی بنامیم در این صورت پراکندگی غلظت BHB به ترتیب 59.5 درصد (50)، 22.6 درصد (19)، 11.9 درصد، (10) و 6 درصد (5) خواهد بود. 5 مورد کتوز بالینی از گروه ارجاعی بوده و تنها 6 مورد از 10 مورد کتوز بالینی در زمستان و از گروه دامداری بوده است.
نتیجه گیری
اولا کتوز بالینی در موارد دامداری مطرح نبوده و عمدتا تحت بالینی هستند در صورتی که گاوهای ارجاعی (به ظاهر مریض) فرمی از کتوز ثانویه را با خود دارند. همچنین وقوع هیپرکتونوری در زمستان می تواند مشکل ساز باشد. اندازه گیری BHB (روش اسپکتروفتومتری) به واسطه تعیین غلظت مواد ستونی از بیشترین اعتبار، روترای خشک از کمترین حساسیت و روترای مرطوب از حد متوسط برخوردار است. لذا برای شناسایی کتوز تحت بالینی در دامداری ها آزمایش فیلد تست بر روی شیر و ادرار، تعیین عیار BHB و گلوکز سرم در زمستان به عنوان عامل هشدار خواهند بود.
زبان:
فارسی
در صفحه:
57
لینک کوتاه:
magiran.com/p101468 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!