تحلیل هزینه - منفعت غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید در متولدین شهرستان قزوین در سال 1387

چکیده:
زمینه
تحلیل اقتصادی یکی از معیارهای تصمیم گیری در خصوص اولویت بخشیدن به خدمات ارائه شده است.
هدف
این پژوهش به منظور تحلیل هزینه - منفعت غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید در متولدین ساکن شهرستان قزوین در سال 1387 انجام شد.
روش کار
این مطالعه از نظر هدف و نتیجه کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی و مقطعی می باشد. جامعه این پژوهش را کلیه متولدین زنده ساکن شهرستان قزوین تشکیل می دهد. جهت محاسبه هزینه ها از روش هزینه واحد بهره گیری شد. و منفعت حاصله از کسر جمع هزینه های مستقیم انجام غربالگری در سه بخش و هزینه های مستقیم درمان بیماران شناسایی شده از هزینه های مستقیم نگهداری بیماران در صورت عدم انجام غربالگری در سازمان بهزیستی کشور بوده است. جهت تحلیل داده ها از روش های آماری و نرم افزار Excel 2007 استفاده شده است.
یافته ها
در این مطالعه 8621 نفر از متولدین زنده ساکن شهرستان قزوین به منظور غربالگری و شناسایی بیماری کم کاری مادرزادی تیروئید مورد مطالعه قرار گرفتند. هزینه های مستقیم انجام غربالگری در سه بخش به مبلغ 266220000 ریال محاسبه گردید. در این بخش از مطالعه 18 بیمار شناسایی گردید که بیانگر شیوع 2.08 در هزار تولد زنده بوده است. هزینه های مستقیم درمان بیماران شناسایی شده به مبلغ 54571500 ریال محاسبه گردید. از کسر جمع هزینه های مستقیم انجام غربالگری و درمان بیماران شناسایی شده از میزان هزینه های نگهداری کودکان بیمار در مراکز بهزیستی و شبانه روزی (316800000 ریال)، نسبت هزینه به سود 1 به 9.9 بوده است. به عبارتی با یک بار هزینه کردن 9.9 برابر منفعت به دست می آید.
نتیجه گیری
منافع حاصل از غربالگری کم کاری مادرزادی تیرویید با وجود هزینه هایی که دربر دارد قابل توجه است، لذا به مدیران نظام سلامت توصیه می شود که با تداوم انجام برنامه در مناطق مختلف کشور باعث کاهش بار اقتصادی وارد بر جامعه شوند.
زبان:
فارسی
صفحه:
49
لینک کوتاه:
magiran.com/p1016241 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!