تاثیر ارتز مچ دست بر نسبت Hmax/Mmax اسپاستی سیتی، قدرت grip، pinch و دامنه ی حرکتی آرنج و مچ دست کودکان فلج مغزی اسپاستیک

چکیده:
زمینه
مشکلات عملکردی اندام فوقانی از رایج ترین و ناتوان کننده ترین اختلالاتی است که به دنبال فلج مغزی به وجود می آیند. ابزارهای ارزیابی که بر پایه تکنیک های الکترو فیزیولوژی یا بیومکانیک هستند، به صورت Objective خصوصیات کلینیکی مختلف مرتبط با اسپاستی سیتی را اندازه گیری کرده و باید به عنوان مکمل ارزیابی های کلینیکی در نظر گرفته شوند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر ارتز مچ دست بر نسبت Hmax/Mmax، اسپاستی سیتی، قدرت pinch،grip ودامنه حرکتی آرنج و مچ دست کودکان فلج مغزی اسپاستیک می باشد.
روش کار
روش مطالعه در این پژوهش از نوع مداخله ای و به صورت Before-After می باشد. 24 کودک فلج مغزی اسپاستیک 7 تا 12 ساله از میان افراد مراجعه کننده به مراکز توانبخشی شهر تهران که شرایط ورود به مطالعه را داشتند، انتخاب شدند. بیماران از یک ارتز مچ دست (با زوایای 10 درجه اکستانسیون مچ دست، اکستانسیون کامل انگشتان و ابداکسیون و آپوزیشن شست) به مدت 2 ماه، 2 ساعت در روز و 4 تا 6 ساعت در شب استفاده کردند. در این مطالعه از دستگاه الکترومیوگراف برای ثبت H-reflex (توسط فیزیوتراپیست با تجربه که نسبت به نتایج کلینیکی ناآگاه بود)، دستگاه MIE برای ارزیابی قدرت pinch و grip، مقیاس اشورث اصلاح شده برای ازریابی اسپاستی سیتی مچ دست و آرنج و از گونیامتر برای ازریابی دامنه حرکتی مچ دست و آرنج استفاده شد.
یافته ها
نتایج ارزیابی ها نشان دهنده کاهش (0.18) معنادار نسبت (P 0.002)Hmax/Mmax، کاهش معنادار اسپاستی سیتی مچ دست و آرنج (درصد فراوانی) (P 0.001) و افزایش (0.72) معنادار قدرت (pinch P 0.001) وgrip افزایش (1.36) (P 0.002) و دامنه حرکتی مچ دست افزایش (3.33) (P 0.003) بود اما تاثیر معناداری روی دامنه حرکتی آرنج افزایش (0.41) (P 0.328) نداشت.
نتیجه گیری
اطلاعات حاصل از تحقیق حاضر نشان می دهد که استفاده از ارتز مچ دست به مدت 2 ماه، 2 ساعت در روز و 4 تا 6 ساعت در شب، می تواند روش موثری جهت کاهش اسپاستی سیتی مچ دست و آرنج، دامنه حرکتی مچ دست و افزایش قدرت pinch و grip کودکان فلج مغزی اسپاستیک باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
55
لینک کوتاه:
magiran.com/p1016242 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!