بررسی رابطه ی بین 4 شکل رایج عادات نشستن برای مطالعه کردن طولانی مدت داوطلبان کنکور و بروز ناهنجای های وضعیتی ستون فقرات

پیام:
چکیده:
مقدمه

هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه ی بین 4 شکل رایج عادات مختلف نشستن برای مطالعه در داوطلبان کنکور و بروز ناهنجاری های وضعیتی ستون فقرات بود.

روش ها

آزمودنی ها بر اساس شکل عادات نشستن به هنگام مطالعه که به وسیله ی مصاحبه و پر کردن پرسش نامه جمع آوری شد به 4 گروه تقسیم شدند. ناهنجاری های ستون فقرات با استفاده از خط کش منعطف و شدت عارضه های انحناهای ستون فقرات با استفاده از صفحه ی شطرنجی، چارت آزمون نیویورک و شاقول اندازه گیری شد. در نهایت داده ها با استفاده از آمار توصیفی و ضریب همبستگی Pearson مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

بین عادات نشستن برای مطالعه پشت میز و عارضه ی کیفوز و سر جلو آمده رابطه ی معنی داری وجود داشت (05/0 > P). همچنین یافته ها در مورد عادات نشستن برای مطالعه به صورت نشستن یک طرفه و تکیه به بالش نشان داد که بین این مدل عادات نشستن و عارضه ی اسکولیوز و کج گردنی و شانه ی نابرابر رابطه ی معنی داری وجود داشت (05/0 > P). همچنین بین عادات نشستن برای مطالعه بر روی زمین و خم شدن بر روی کتاب با عارضه ی کیفوز و نیز بین عادات مطالعه به صورت درازکش دمر و لوردوز کمر رابطه معنی داری بود (05/0 > P).

نتیجه گیری

به طور کلی نتایج نشان داد که عادات مختلف نشستن در دانش آموزان و به ویژه داوطلبان کنکور که ساعات زیادی را صرف نشستن برای مطالعه می نمایند، می تواند باعث بروز برخی ناهنجاری های ستون فقرات شود.

زبان:
فارسی
صفحه:
4
لینک کوتاه:
magiran.com/p1016808 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.