بررسی کنترل تاج خروس وحشی با اکسی فلورفن در گلخانه و تعیین دوز و زمان کاربرد آن در کنترل علف های هرز سویا در مزرعه

پیام:
چکیده:

به منظور بررسی کارآیی علف کش اکسی فلورفن در کنترل علف هرز تاج خروس وحشی و همچنین ارزیابی خسارت وارده به سویا در شرایط گلخانه مقادیر 25‎/0، 5‎/0، 75‎/0 و 1 لیتر در هکتار اکسی فلورفن در یک نوبت سمپاشی (4-3 برگی تاج خروس و V2 سویا)، مقادیر خرد شده 25‎/0 + 25‎/0، 35‎/0 + 35‎/0 و 5‎/0 + 5‎/0 این علف کش در دو نوبت سمپاشی (مرحله اول همان مرحله اشاره شده قبلی و مرحله دوم، دو هفته پس از سمپاشی به اجرا درآمد. بیشترین درصد کاهش صفات اندازه گیری شده در دوز یک لیتر در هکتار اتفاق افتاد که بیش از 90% تاج خروس کنترل گردید، ولی عملکرد و زیست توده سویا نیز 50% کاهش یافت. در کلیه دوزهای خرد شده وزن خشک تاج خروس به اندازه دوزهای کامل کاهش یافت، ولی کاهش عملکرد سویا در دوزهای خرد شده، کمتر از دوزهای کامل بود. دوز کاهش یافته 25‎/0 لیتر در هکتار اثری بر تاج خروس و سویا نداشت. موثرترین تیمار، کاربرد خرد شده اکسی فلورفن به میزان 35‎/0 لیتر در هکتار در دو مرتبه به فاصله زمانی دو هفته از یکدیگر بود. در این تیمار علی رغم کاهش 80 درصدی وزن خشک تاج خروس، عملکرد سویا تنها 20% کاهش یافت. همچنین به منظور تعیین دوز و زمان مناسب کاربرد علف کش اکسی فلورفن در کنترل علف های هرز سویا، آزمایشی در شرایط مزرعه اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل دوزهای 75‎/0، 1 و 25‎/1 لیتر در هکتار اکسی فلورفن در مراحل پیش رویشی، و مراحل، V2 و V3 سویا بوده است، علاوه بر این دو تیمار شاهد عاری از علف هرز و تداخل تمام فصل علف هرز نیز در نظر گرفته شد. تفاوت معنی داری (در سطح 1%) بین اثر تیمارها از نظر راندمان کنترل بر اساس کاهش تراکم و وزن خشک علف های هرز مشاهده شد. پائین ترین راندمان کنترل در کاهش وزن خشک علف های هرز (72%) از تیمار 75‎/0 لیتر در هکتار در کاربرد پیش رویشی بدست آمد و کمترین وزن خشک علف های هرز نیز پس از کاربرد پس رویشی این علف کش در مرحله V2 سویا (25‎/1 لیتر در هکتار) بدست آمد. عملکرد پائین تر سویا در اکثر تیمارها نسبت به تیمار شاهد تداخل تمام فصل علف های هرز بدلیل گیاهسوزی سویا در اثر کاربرد علف کش مشاهده شد.

زبان:
فارسی
صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p1017453 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.