شناسایی لاین های امید بخش و ارقام اصلاح شده جو متحمل به خشکی در شرایط کرمانشاه

پیام:
چکیده:

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی بین لاین های امیدبخش و اصلاح شده جو و شناسایی ژنوتیپ های متحمل به خشکی، بیست ژنوتیپ جو در طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو شرایط، تنش خشکی و بدون تنش خشکی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس عملکرد دانه در دو شرایط رطوبتی و شاخص های مقاومت به خشکی اختلاف بسیار معنی داری را بین ژنوتیپ ها از نظر عملکرد در شرایط تنش (Ys)‎، در شرایط نرمال (Yp)‎ و شاخص های میانگین بهره وری (MP)‎، میانگین بهره وری هندسی (GMP)‎، میانگین هارمونیک (HAM)‎، شاخص تحمل تنش (STI)‎ و شاخص عملکرد (YI)‎ و تفاوت معنی دار برای شاخص های حساسیت به تنش (SSI)‎ و شاخص پایداری عملکرد (YSI)‎ را نشان داد. نتایج همبستگی بین عملکرد در دو محیط و شاخص های مقاومت نشان داد شاخص های میانگین بهره وری (MP)‎، میانگین بهره وری هندسی (GMP)‎، میانگین هارمونیک(HAM)‎، شاخص تحمل تنش (STI)‎ و شاخص عملکرد (YI)‎ به علت داشتن همبستگی معنی دار با عملکرد های در شرایط تنش (Ys)‎ و در شرایط نرمال (Yp)‎ شاخص های مناسبی برای انتخاب ژنوتیپ های جو می باشند. بر اساس بای پلات ترسیم شده بر مبنای دو لفه اصلی، ژنوتیپ های 17 و 14 در ناحیه با پتانسیل تولید بالا و حساسیت پایین به خشکی و در مجاورت بردارهای مربوط به شاخص های مهم میانگین بهره وری (MP)‎، میانگین بهره وری هندسی (GMP)‎ و شاخص تحمل تنش (STI)‎ قرار دارند. بر اساس شاخص های میانگین بهره وری (MP)‎، میانگین بهره وری هندسی (GMP)‎، میانگین هارمونیک (HAM)‎ و شاخص تحمل تنش (STI)‎ ژنوتیپ های شماره 17، 14 و 15 ضمن دارا بودن عملکرد بالا در هر دو محیط به عنوان متحمل ترین ژنوتیپ ها در شرایط شهرستان کرمانشاه می باشند.

زبان:
فارسی
صفحه:
175
لینک کوتاه:
magiran.com/p1017468 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.