بررسی اثر پاپاورین بر فرآیند گلایکه شدن آلبومین سرم انسانی

پیام:
چکیده:
مقدمه
گلایکه شدن یک واکنش غیر آنزیمی است که با واکنش قند با گروه های آمین پروتئین شروع می شود. در مرحله اولیه گلایکه شدن سنتز ترکیبات حد واسط آمادوری رخ می دهد و در مرحله پایانی پس از یک سلسله واکنش های پیچیده و برگشت ناپذیر محصولات پیشرفته گلایکه شدن (AGE) ایجاد می شود.
هدف
بررسی اثر پاپاورین برفرایند گلایکه شدن آلبومین سرم انسانی.
روش بررسی
در این مطالعه آلبومین سرم انسان همراه با گلوکز و در حضور غلظت های مختلف پاپاورین به مدت 42 روز در دمای 37 درجه سانتی گراد تیمار شد. همچنین HSA به تنهایی به عنوان نمونه کنترل و همراه با گلوکز به عنوان نمونه گلایکه و بدون قند در حضور غلظت های مختلف پاپاورین تحت همان شرایط نگهداری شد. سپس نمونه ها با دورنگنمایی دورانی، فلورسانس و اسپکتروسکوپی فرابنفش بررسی شد.
نتایج
گلایکه شدن آلبومین سرم با افزایش غلظت پاپاورین بیشتر می شود. نمونه های دارای پاپاورین و گلوکز تغییرات بیشتری در ساختار دوم، فلورسانس وابسته به محصولات AGE و تعداد لیزین آزاد نسبت به نمونه گلایکه و کنترل نشان می دهند.
نتیجه گیری
در گلایکه مارپیچ آلفا و صفحات بتا به ترتیب 7/5 درصد کاهش و 1/3 درصد افزایش نسبت به کنترل نشان می دهد. گلایکه 2/14 درصد فلورسانس بیشتر نسبت به کنترل نشان می دهد. تعداد لیزین آزاد برای گلایکه 8 درصد نسبت به کنترل کاهش نشان می دهد. در نمونه های دارای پاپاورین و قند تمامی این موارد بیشتر تغییر می کند. به نظر می رسد پاپاورین با تغییر در آلبومین سبب شده لیزین های بیشتری با قند تماس پیدا کنند و لذا گلایکه شدن زیاد شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
53
لینک کوتاه:
magiran.com/p1018359 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.