بررسی اثر عصاره زنجبیل بر حجم باقیمانده معده در بیماران با تهویه مکانیکی بستری در بخش مراقبت های ویژه

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف
تاخیر در تخلیه معده در بیماران تحت تهویه مکانیکی شایع می باشد. بر اساس شواهد زنجبیل می تواند باعث تسریع در تخلیه معده گردد. این مطالعه با هدف تعیین اثر عصاره زنجبیل بر حجم باقیمانده معده بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه انجام شد.
مواد و روش ها
در این کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل دار دو سوکور با طراحی قبل و بعد، 24 بیمار تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش های مراقبت ویژه پس از همسان سازی جنس و شدت بیماری در دو گروه مداخله (12 نفر) و کنترل (12 نفر) قرار گرفتند. پس از 48 ساعت تغذیه با محلول گاواژ استاندارد، گروه مداخله 4 روز 120 میلی گرم عصاره زنجبیل و گروه کنترل 4 روز 5 میلی لیتر آب به عنوان پلاسبو دریافت نمودند. میانگین حجم باقیمانده روز پنجم و ششم ثبت گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون تی مستقل و تی زوجی در سطح معنی داری 05/0انجام شد.
یافته ها
میانگین حجم باقیمانده در 48 ساعت اول در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت. ولی پس از گذشت 48 ساعت از شروع مداخله متوسط میانگین و انحراف معیار حجم باقیمانده روزهای پنجم و ششم در گروه مداخله (81/16±58/24) و در گروه کنترل (09/15±33/108) بود که با توجه به آزمون تی مستقل، اختلاف معنی داری را نشان داد (0001/0 p<).
بحث و نتیجه گیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که عصاره زنجبیل حجم باقیمانده معده را در مقایسه با گروه دریافت کننده پلاسبو در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش های مراقبت ویژه کاهش می دهد.
زبان:
فارسی
صفحه:
360
لینک کوتاه:
magiran.com/p1018492 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.