ارزشیابی دوره های کاردانی آموزش فنی و حرفه ای

پیام:
چکیده:
برای ارزشیابی ابعاد مختلف برنامه کاردانی آموزش فنیوحرفهای وزارت آموزش و پرورش، و پاسخ به سئوالهایی در خصوص جایگاه قانونی، ساختار سازمانی، برنامه ها و محتوای درسی، نیروی انسانی، فضای آموزشی، امکانات و تجهیزات آموزشکده های فنی و حرفهای، پایگاه اجتماعیاقتصادی و ویژگی های شناختی و عاطفی دانشجویان و دانش آموختگان و نیز وضعیت اشتغال فارغالتحصیلان آموزشکده های فنیوحرفهای، تعداد 2300 نفر از دانشجویان، 793 نفر از فارغالتحصیلان 39 رشته تحصیلی، 500 نفر از مدرسان و 121 نفر از مدیران آموزشکده های فنیوحرفهای کشور به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه های محقق ساخته، مصاحبه و فرمهای اطلاعاتی جمعآوری شد. برای پردازش و تحلیل داده های کمی از شاخصهای آماری (درصد فراوانی و نسبت) و برای تحلیل اطلاعات کیفی از شیوه های ناظر بر مطالعات کیفی (طبقهبندی، تلخیص، ترکیب) استفاده شد. مهمترین یافته های پژوهش به شرح زیر خلاصه شده است:شواهد به دست آمده بر وجود ابهام ها و تعارض های متعدد درباره فلسفه، اهداف، سیاست های کلان، راهبردها و جایگاه قانونی دوره های کاردانی آموزش فنی و حرفه ای، دلالت دارند. تفکیک برنامهریزی و اجرای دوره پنج ساله به صورت یک دوره سه ساله و سپس دوه دو ساله کاردانی، پیوستگی و انسجام عملی برنامه های آموزش فنیوحرفهای را با مانع بزرگی مواجه ساخته است. کمیت و کیفیت منابع انسانی، امکانات کالبدی و فضای آموزشی آموزشکده ها رضایت بخش نیست. ویژگی های شناختی و عاطفی اغلب دانشجویان و فارغ التحصیلان با انتظارات رشته تحصیلی آنها هماهنگ نیست. وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان آموزشکده ها مناسب ارزیابی نمیشود. بیکاری حدود 28درصد افرادی که به امید اشتغال زودتر و بهتر به آموزشکده ها روی آورده اند از وجود مسئلهای جدی حکایت میکند. در مجموع، با توجه به یافته های این تحقیق، پیشنهادهایی برای تجدیدنظر در برنامه های کاردانی آموزش فنی و حرفه ای ارائه شد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
161
لینک کوتاه:
magiran.com/p1018559 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!