ارزیابی ایمنی زایی پلاسمید کد کننده آنتی ژن GRA5 توکسوپلاسما گوندی در موش BALB/c

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

عوارض توکسوپلاسموز ضرورت یافتن واکسن موثری علیه این بیماری را مطرح می سازد. ایمن سازی با پلاسمید نوترکیب حاوی ژن های کد کننده پروتئین های محافظت کننده، راه کاری امید بخش برای ساخت واکسن به شمار می آید. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی ایمنی زایی پلاسمید کد کننده آنتی ژن GRA5 توکسوپلاسما گوندی در موش BALB/c صورت گرفت.

مواد و روش ها

این تحقیق تجربی روی 3 گروه 10 تائی موش BALB/c که به طور تصادفی ساده انتخاب شده بودند، صورت گرفت. پس از کلون کردن ژن 5GRA در پلاسمید بیانی pcDNA3 و استخراج انبوه پلاسمید، محصول به دست آمده تزریق عضلانی گردید. جهت تعیین وضعیت ایمنی سلولی، سایتوکاین های IFN-γ، IL-4 و برای ایمنی هومورال، IgG و ساب تایپ های IgG1، IgG2aبا استفاده از تست الایزا بررسی شدند.

نتایج

گروه ایمن شده توسط pcGRA5 افزایش معنی داری را در پاسخ های ایمنی هومورال و سلولی نشان داد (003/0P=) که با تست MTT تایید گردید. متوسط زمان بقا در گروه تجربی 9 و در گروه های کنترل 6 روز بود.

نتیجه گیری

موش های ایمن شده با پلاسمید حاوی ژن GRA5 باعث تولید مقادیر بیشتری از IFN-γشده که تمایل پاسخ ایمنی به سمت Th1 را نشان می دهند که این موضوع با سطح بالای IgG2a تایید گردید. یافته های این تحقیق مشخص نمود که ژن GRA5 توکسوپلاسما گوندی می تواند کاندید مناسبی برای واکسیناسیون بر علیه توکسوپلاسموز باشد.

زبان:
فارسی
صفحه:
317
لینک کوتاه:
magiran.com/p1019023 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.