تنوع ژنتیکی جمعیت های گونه Onobrychis caput-galli در ایران بر اساس ویژگی های مورفولوژیکی

پیام:
چکیده:

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی گونه یک ساله Onobrychis caput-galli،دوازده جمعیت موجود در بانک ژن گیاهی ملی ایران در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 89-1388 براساس صفات مورفولوژیک مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه واریانس داده ها اختلاف معنی داری را بین جمعیت ها (p<0.01) از نظر کلیه صفات مورد مطالعه نشان داد که بیانگر وجود تنوع ژنتیکی بین جمعیت های مورد مطالعه است. مقایسه میانگین صفات نیز نشان داد که بیشترین اختلاف فنوتیپی میان جمعیت ها مربوط به صفت وزن نیام بود. همچنین جمعیت شماره 10 (TN-412) دارای بیشترین وزن صد نیام (39/1 گرم)، وزن صد دانه (65/0 گرم)، عرض برگچه انتهایی (37/0سانتی متر) و عرض برگچه جانبی (5/0 سانتی متر) بود. برآورد ضرایب همبستگی فنوتیپی نشان داد که بیشترین همبستگی مثبت و معنی دار با وزن صد نیام، متعلق به عرض برگچه جانبی (**84/0) بود. تجزیه خوشه ایبه روش حداقل واریانس وارد برای صفات کمی، جمعیت های مورد مطالعه را در سه گروه قرار داد جمعیت شماره 10 از نظر صفات ارتفاع گیاه در 50 % گلدهی، تعداد برگچه در هر برگ، طول دمگل آذین، وزن صد نیام، وزن صد دانه، طول برگچه انتهایی، عرض برگچه انتهایی، طول برگچه جانبی و عرض برگچه جانبی از سایر جمعیت ها متمایز و در یک گروه مجزا قرار گرفت و سایر جمعیت ها نیز در دو گروه دیگر طبقه بندی شدند که می توانند منبع ژنتیکی با ارزشی برای تحقیقات به نژادی باشند.

زبان:
فارسی
صفحه:
297
لینک کوتاه:
magiran.com/p1019901 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.