تاثیر اعتیاد به مواد مخدر بر چسبندگی داخل شکمی در موش صحرایی

چکیده:

چسبندگی داخل صفاقی علت عمده انسداد روده و ناباروری است. از میان علل مختلف ایجاد چسبندگی داخل صفاقی، عمل جراحی قبلی شایع ترین علت آن می باشد. مرفین و تریاک صرف نظر از ایجاد اعتیاد که یک مشکل عمده اجتماعی، فردی و فرهنگی محسوب می شود، اثرات متعددی بر روی فیزیولوژی بدن و سیستم ایمنی دارند. این مطالعه به منظور بررسی اثر اعتیاد به این مواد بر ایجاد چسبندگی داخل شکمی بعد از لاپاراتومی طراحی شد. 63موش صحرایی به طور تصادفی به سه گروه تقسیم و تحت شرایط آزمایشگاهی یکسان نگهداری شدند. موش های گروه کنترل غیر معتاد بودند. موش های گروه تریاک از طریق اضافه کردن قرص تریاک آرد شده به آب آشامیدنی و موش های گروه مرفین از طریق اضافه کردن پودر مرفین به آب آشامیدنی به مدت 28 روز به ترتیب به تریاک و مرفین معتاد شدند. پس از تایید اعتیاد موش های گروه دوم و سوم از طریق تزریق نالوکسان زیر جلدی، تمام موش ها لاپاراتو می شدند و سروزسکوم آنها به وسعت 5×5 میلی متر خراش داده شد. یک ماه بعد، لاپاراتومی دوم انجام و چسبندگی های داخل صفاقی بررسی و اطلاعات به دست آمده با استفاده از تست Chi-square تجزیه و تحلیل شدند. نتایج به دست آمده نشان دهنده کمتر بودن میزان چسبندگی داخل صفاقی در موش های معتاد به تریاک و مرفین در مقایسه با موش های غیر معتاد بود (P<0.05). نتیجه گیری می شود که اعتیاد به مرفین و تریاک باعث کاهش شدت چسبندگی داخل شکمی بعد از لاپاراتومی در موش صحرایی می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
21 تا 26
لینک کوتاه:
magiran.com/p102388 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!