فرایند ترکیبی انعقاد و اکسیداسیون پیشرفته با فنتون در حذف COD آنتی بیوتیک کلاریترومایسین

پیام:
چکیده:
آنتی بیوتیک ها جزء آلاینده های مهم محیط های آبی به حساب می آیند. در این مطالعه حذف آنتی بیوتیک کلاریترومایسن از فاضلاب ساختگی از طریق فرایند تلفیقی انعقاد و اکسیداسیون پیشرفته مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق در مقیاس آزمایشگاهی و به صورت ناپیوسته انجام شد. فاضلاب ساختگی از آنتی بیوتیک کلاریترومایسین با غلظت 200 میلی گرم در لیتر ساخته شد. شاخص COD به عنوان پارامتر مورد بررسی انتخاب گردید. ابتدا فرایند انعقاد بر روی فاضلاب ساختگی انجام و پس از حصول شرایط بهینه برای منعقدکننده مناسب، پساب این مرحله وارد فرایند اکسیداسیون فنتون گردید. در فرایند فنتون تاثیر تغییراتpH، پراکسید هیدروژن و Fe2+بر کارایی حذف آنتی بیوتیک کلاریترومایسین، مورد ارزیابی قرار گرفت و شرایط بهینه برای هر کدام از پارامترها تعیین شد. براساس نتایج حاصل از این تحقیق، منعقده کننده پلی آلومینیوم کلراید به عنوان بهترین منعقدکننده انتخاب گردید. برای این منعقدکننده در pH بهینه برابر 7 و با مقدار ماده منعقدکننده برابر 100 میلی گرم در لیتر میزان حذف کلاریترومایسن برابر 37/84 درصد حاصل شد. پارامترهای بهینه در فرایند فنتون، برای حذف کلاریترومایسین نیز، به ترتیب pH برابر7، Fe2+برابر 45/0میلی مول در لیتر، پراکسیدهیدروژن 16/0 میلی مول در لیتر و زمان ماند 1 ساعت تعیین شد. درضمن نسبت بهینه + H2O2/Fe2 برابر 4/0 به دست آمد. با اعمال این شرایط، میزان حذف این آنتی بیوتیک با فرایند تلفیقی انعقاد و اکسیداسیون پیشرفته با فنتون، 3/96 درصد تعیین شد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
22
لینک کوتاه:
magiran.com/p1024413 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!