پیش بینی سری های زمانی کیفیت آب رودخانه سفیدرود با استفاده از مدل های خطی تصادفی

پیام:
چکیده:
پیش بینی کیفیت آب رودخانه ها به منظور مدیریت مناسب حوضه آنها ضروری است، تا بتوان برای کنترل مقدار آلاینده ها و رساندن آنها به حد مجاز گام هایی برداشت. در مقاله حاضر، قابلیت پیش بینی سری های زمانی پارامترهای هدایت الکتریکی و کلر ایستگاه آستانه از رودخانه سفیدرود با استفاده از مدل های خطی تصادفی بررسی شده است. به منظور پیش بینی فصلی سری های زمانی پارامترهای مذکور، از مدل خودهمبسته میانگین متحرک فصلی انباشته (SARIMA) استفاده شد. برای برازش این مدل از سری های زمانی بین سال های 1370 تا 1381، و به منظور صحت سنجی مدل از داده های سال های 1382 تا 1384 استفاده شد. ابتدا روند و ایستایی سری های زمانی هدایت الکتریکی و کلر به ترتیب با آزمون های من-کندال بررسی و پس از آن الگوهای فصلی 12 ماهه پس از تفاضل گیری مرتبه اول حذف شد. مدل سازی یک سری زمانی به طور کلی شامل سه مرحله است: شناسایی مدل، برآورد پارامترهای مدل، و کنترل تشخیصی. در مرحله شناسایی، با استفاده از توابع خودهمبسته و خودهمبسته جزئی مدل های مختلف SARIMA شناسایی و مدلی که کمترین مقدار ضریب آکائیک را داشت به عنوان بهترین مدل برازش داده شده انتخاب شد. پارامترهای مدل با استفاده از روش تخمین حداقل مربعات باقیمانده ها برآورد شد. در مرحله کنترل تشخیصی، مشاهده شد که باقیماندهء مدل ها مستقل، همسان واریانس و دارای توزیع نرمال است. سری های زمانی هدایت الکتریکی و کلر برای سال های 1382 تا 1384 توسط مدل های انتخاب شده پیش بینی شد. به منظور صحت سنجی مدل، میانگین و واریانس داده های مشاهده ای و پیش بینی شده مقایسه شدند و اختلاف معنی داری بین آنها مشاهده نشد. ریشه خطای مربعات متوسط برای پارامترهای هدایت الکتریکی و کلر به ترتیب برابر 9/278 و 22/2 برآورد شد. به این ترتیب با اطمینان بالا می توان روشمدل سازی SARIMA را برای پیش بینی مقادیر هدایت الکتریکی و غلظت کلر در ایستگاه آستانه از رودخانه سفیدرود پیشنهاد کرد.
زبان:
فارسی
صفحه:
31
لینک کوتاه:
magiran.com/p1026459 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.