ویژگی های استاد خوب از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 1387

چکیده:
مقدمه و هدف
امروزه اساتید به عنوان یکی از عواملی که در تعلیم و تربیت دانشجویان نقش ایفا می کنند مطرح می باشند؛لذا مراکز آموزش عالی برای تعیین شایستگی اساتید خود ملاکهایی را تعیین نموده تا عملکرد آنها را ارزشیابی و اساتید نمونه خود را مشخص کند تا با استفاده از آن کیفیت آموزش را ارتقاء بخشند.حال سئوال این است که استاد خوب کیست و چه خصوصیاتی باید داشته باشد بررسی حاضر در این راستا انجام شده است.
روش کار
این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع مقطعی است.در این بررسی تعداد 390 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با استفاده از نمونه گیری طبقه ای مورد بررسی قرار گرفتند.ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر مهمترین ویژگی های یک استاد خوب از دیدگاه دانشجویان در چهار حیطه دانش پژوهی، روش تدریس، توانایی ارتباط و شخصیت فردی بود.کلیه داده ها وارد نرم افزار SPSS شده و در تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی استفاده گردید.
یافته ها
52/52 درصد نمونه ها زن،50 درصد از دانشکده پزشکی و پیراپزشکی،1/94 درصد مجرد و میانگین سن آنها 53/1±35/20 بود.در حیطه دانش پژوهی«تسلط استاددر درس مورد تدریس» و «ارائه مطالب جدید و روزآمد» به ترتیب با میانگین 82/±67/4و96/±35/4 در حیطه روش تدریس «روش ارزشیابی»و«شیوه بیان» به ترتیب با میانگین 1/1±64/4و87/±5/4، در حیطه توانایی ارتباط «آمادگی برای رفع اشکال دانشجویان» و«ایجاد زمینه مشارکت دانشجویان در بحث های کلاسی» به ترتیب با میانگین 1±22/4و1±95/3 و در حیطه شخصیت فردی«انعطاف پذیری استاد» و «انتقاد پذیری استاد» به ترتیب با میانگین 1/1±12/4، 1/1±11/4 از ویژگی های مهم استاد خوب از دیدگاه دانشجویان بودند.
نتیجه گیری
نتایج حاصل از این پژوهش می تواند ملاک مناسبی جهت ارزشیابی یک استاد خوب بوده و در جهت ایجاد انگیزه و افزایش کمی و کیفی یادگیری دانشجویان موثر باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
43
لینک کوتاه:
magiran.com/p1027248 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!