بررسی انگل های داخلی و خارجی زئونوز ماهی بنی (Barbus sharpeyi) در شادگان و سوسنگرد در سال 1386

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
گوشت ماهی به عنوان یکی از منابع غذایی مهم در سبد غذایی مردم بسیاری از مناطق جهان است. میزان مصرف گوشت ماهی در استان خوزستان مانند سایر نقاط جهان زیاد است. نقش ماهی در انتقال برخی از عوامل انگلی به انسان توسط محققین زیادی گزارش شده است. این تحقیق به منظور بررسی انگلهای داخلی و خارجی ماهی بنی و اهمیت این انگلها در ایجاد بیماری در انسان صورت گرفته است.
روش بررسی
در این مطالعه برای تعیین انگلهای خارجی و داخلی٬ 20 نمونه ماهی بنی از تالاب شادگان و سوسنگرد به صورت زنده صید شد و انگلهای خارجی و داخلی آنها بر اساس روش پارازیتولوژی جدا گردید.
یافته ها
از آبشش و پوست ماهی ها انگل Dactylogyrus pavlowsky و Ichthyophthirius multifiliis به ترتیب 60 درصد و 5 درصد جدا گردید. از روده ماهی های مورد مطالعه 5 درصد نماتودا Contracaecum sp و 25 درصد تک یاخته Balantidium sp و از کیسه صفرا ماهی های مورد مطالعه 5 درصد تک یاخته ایی Myxidium sp جدا گردید. در آزمایش هضم پروتئینی عضلات 15 درصد تاکی زوایتهای شبیه به Sarcocystis جدا شد.
نتیجه گیری
بر اساس این نتایج پیشنهاد می گردد که از خوردن گوشت ماهی به صورت خام و نیمه پخته در این منطقه اجتناب شود. پیشنهاد می گردد برای تعیین آلودگی های انگلی در سایر گونه های ماهیان و شناسایی خطرات انتقال بیماری های مشترک از ماهی به انسان مطالعات جامعتری صورت گیرد.
زبان:
فارسی
صفحه:
49
لینک کوتاه:
magiran.com/p1031483 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.