تاثیر ماساژ درمانی بر عوارض شایع بیماران تحت شیمی درمانی مبتلا به سرطان پستان

چکیده:
زمینه و هدف
اضطراب، افسردگی، تهوع و استفراغ شایع ترین عوارض ناشی از شیمی درمانی می باشند. هدف این مطالعه تعیین تاثیر ماساژ درمانی بر این عوارض ناشی از شیمی درمانی می باشد.
روش بررسی
مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی است که تعداد 34 بیمار مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی مورد بررسی قرار گرفتند. پس از اطمینان از ابتلا بیماران به درجاتی از افسردگی و اضطراب و داشتن تهوع و استفراغ در دوره های قبلی، بیماران به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه کنترل، فقط مراقبت های معمول را دریافت و گروه مداخله علاوه بر آن، سه جلسه ماساژ پشت را دریافت کردند. 24 ساعت پس از هر ماساژ پرسشنامه ها تکمیل گردید.
یافته ها
از لحاظ اضطراب به ترتیب در روزهای دوم تا چهارم با (P = 0/03 0009/0 =P= 0/ 04، P) و افسردگی با (P= 0/01، P= 0 /03، P=0/03) اختلاف آماری معنادار مشاهده گردید، اما از لحاظ تهوع به ترتیب با (51/07/0 = P=0/29، P) و استفراغ با (P = 0/8، P = 0/4، P = 0/53) اختلاف آماری معنادار نشد.
نتیجه گیری
ماساژ می تواند به عنوان یک روش در دسترس و کم هزینه جهت کاهش اضطراب و افسردگی به کار گرفته شود. ماساژ باعث کاهش تهوع و استفراغ شده اما در حد معنادار نبوده است و انجام مطالعات بیشتر در این زمینه توصیه می گردد.
زبان:
فارسی
صفحه:
253
لینک کوتاه:
magiran.com/p1031529 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!