تبیین نقشه اجرایی برنامه استراتژیک بنگاه ها

پیام:
چکیده:
تحقیق حاضر، در شرکت تام ایران خودرو می باشد. در این شرکت سیستم کارت ارزیابی متوازن به عنوان یک سیستم مدیریت استراتژیک طراحی و پیاده شده است. گزارش های سیستم کارت متوازن شرکت نشان می دهد میزان تحقق شاخص های استراتژی در منظر مالی 50%، در منظر مشتری 33%، در منظر فرآیندهای 57%، در منظر رشد و یادگیری 75% و به طورکلی، میزان دستیابی سازمان به شاخص های استراتژی در پایان 1388 در حدود 55% بوده است. بررسی صورت های مالی و گزارش های عملکرد در طی سه سالی که از پیاده سازی سیستم کارت امتیازی در شرکت می گذرد، نشان می دهد تغییرات محسوس و با اهمیتی قبل و بعد از اجرای سیستم مزبور در عملکرد سازمان رخ نداده است. لذا به نظر می رسد نحوه پیاده سازی سیستم در سازمان با کاستی هایی همراه بوده است. محقق با توزیع پرسشنامه در میان مدیران شرکت، میزان تحقق شاخص های استراتژی براساس مدل BSC را در کل سازمان و همچنین در هر یک از چهار منظر مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی، و رشد و یادگیری تحلیل نموده است. نتایج به دست آمده با استفاده از مدل آماری t تک نمونه ای نشان داد از دیدگاه مدیران شرکت، میزان تحقق شاخص های استراتژی در سطح سازمان براساس مدل BSC و همچنین در هر یک از چهار منظر، کمتر از حد متوسط و نامطلوب بوده است.
زبان:
فارسی
صفحه:
35
لینک کوتاه:
magiran.com/p1032283 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.