ارزیابی شیوع گواتر و میزان ید دفعی ادرار در دانش آموزان مقاطع تحصیلی شهر ارومیه

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف

با وجود اینکه ید دفعی ادراری (Urinary iodine excretion: UIE) به سطح کفایت رسیده، اما همچنان در برخی از مناطق کشور همچون آذربایجان غربی شیوع گواتر بالا است. مطالعه حاضر برای ارزیابی وضعیت ید ادراری و میزان شیوع گواتر در دانش آموزان سن 17-10 سال شهر ارومیه طراحی گردید است.

مواد و روش کار

تعداد پانصد دانش آموز دختر از نواحی آموزشی و پرورشی شهر ارومیه به روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی انتخاب و از لحاظ UIE و میزان شیوع گواتر مورد بررسی قرار گرفتند. دانش آموزان بر اساس مقطع تحصیلی زیر تقسیم شده اند: مقطع ابتدایی (158 نفر)، مقطع راهنمایی (257 نفر) و مقطع متوسطه (85 نفر).

یافته ها

میانه UIE در نواحی آموزش و پرورش (2 و 1) به ترتیب μg/L145 و μg/L142 بوده است. مقایسه UIE در این سه گروه نشان می دهد که دانش آموزان مقطع متوسطه با دانش آموزان مقطع ابتدایی و راهنمایی تفاوت معنی داری دارند. میزان شیوع گواتر در مقاطع 3 گانه به ترتیب 9.5درصد، 15.2درصد و 8.2درصد بوده است.

نتیجه گیری

در مطالعه حاضر میزان شیوع گواتر را 12.6درصد گزارش شده است، در حالی که این میزان شیوع بسیار بالاتر از 0.4درصد است که در پایش چهارم اعلام شده است. بیشترین میزان شیوع گواتر در میان مقاطع 3 گانه تحصیلی در دانش آموزان مقطع راهنمایی دیده شده است که البته می تواند آن را در ارتباط با تغییرات هورمونی دروان بلوغ توجیه نمود. لزوم ارزیابی آنتی بادی های تیروئیدی و شیوع تیروئیدیت اتوایمیون می تواند در مطالعات بعدی مدنظر قرار بگیرد.

زبان:
فارسی
صفحه:
325
لینک کوتاه:
magiran.com/p1033608 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.