فضاهای ویژه و مشارکت زنان در فعالیت های فراغتی

پیام:
چکیده:

پژوهش حاضر در نظر دارد تاثیراتی که فضاهای فراغتی نظیر پارک بهشت مادران بر ابعاد مختلف اوقات فراغت زنان نظیر شیوه های گذران اوقات فراغت، ساعات آن، علل گذران و... دارد را مورد مطالعه قرار داده و میزان مشارکت و رضایت آنها را از چنین فضاهایی مورد سنجش قرار دهد. پارک مذکور به عنوان اولین پارک مخصوص زنان در شهر تهران احداث شده است و با توجه به کمبود پژوهش های مورد نظر در این زمینه مقاله حاضر می تواند به عنوان نقطه آغازی برای پژوهش در ارتباط با این فضاها تلقی شود. از این رو ابتدا با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات مورد نظر پرداخته و سپس با استفاده از روش تحقیق مبتنی بر پرسشنامه از جامعه آماری مورد نظر نظر سنجی به عمل آمد. سپس آمار و اطلاعات خام با نرم افزار آماری spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین بعضی از متغیرها در ارتباط با ساعات اوقات فراغت زنان با آزمون های آماری فی – کرامر و اسپیرمن مورد تحلیل قرار گرفت و به بررسی تاثیرات و میزان معناداری بین آنها پرداخته شد. پس از تحلیل اطلاعات به دست آمده نتایج آماری حاکی از رضایت زنان از احداث چنین پارک هایی بوده و عملکرد این پارک به صورت کلی مثبت ارزیابی شده است. از طرف دیگر در مورد نقش متغیرها، متغیر مستقل میزان تحصیلات رابطه معناداری با متغیر وابسته ی ساعت اوقات فراغت آنها داشته است. در نهایت با توجه به رضایت زنان از یان فضاها به نظر می رسد که این نوع پارک می تواند به عنوان الگوی فضایی برای زنان کشورهای اسلامی مورد توجه قرار گیرد و یکی از عوامل موثر در شکل گیری انگیزه در زنان برای گذران مفید اوقات فراغت خود و مشارکت در فعالیت های فراغتی معرفی شود. بدیهی است که ساماندهی فعالیت های موثر و مفید برای زنان در این پارک ها باید مورد توجه مسئولان مربوطه قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحه:
85
لینک کوتاه:
magiran.com/p1033843 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.