مقایسه دو روش آموزش از طریق فیلم و آموزش شفاهی بر رضایت مندی و عوارض بعد از عمل بیماران تحت آنژیوگرافی کرونر

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
آنژیوگرافی کرونر یکی از روش های تشخیصی قطعی بیماری عروق کرونر است. یکی از مداخلات مهم قبل از انجام این روش دادن آموزش به بیماران در مورد آنژیوگرافی کرونر می باشد. هدف از انجام این مطالعه، مقایسه دو روش آموزش از طریق فیلم و آموزش شفاهی روتین بر رضایتمندی و عوارض بیماران تحت انجام این روش می باشد.
مواد و روش ها
در این مطالعه نیمه تجربی، 128 بیمار کاندید آنژیوگرافی کرونر مراجعه کننده به بیمارستان بر طبق معیارهای ورود و خروج انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه کنترل و آزمون قرار گرفتند. برای گروه آزمون یک فیلم آموزشی حاوی اقدامات لازم قبل، حین و بعد از آنژیوگرافی ارایه شد. بعد از انجام آنژیوگرافی میزان عوارض (تهوع، استفراغ، خونریزی و هماتوم) بیماران دو گروه در طی 6 ساعت استراحت در تخت با استفاده از مشاهده محقق و گزارش بیمار و میزان رضایتمندی بیماران از آموزش ارائه شده با استفاده از مقیاس 4 حالته (لیکرت) سنجیده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی نظیر آزمون تی مستقل و مجذور کای و نرم افزار SPSS 15 انجام گرفت.
نتایج
نتایج نشان داد که میزان رضایتمندی بیماران در گروه آزمون بطور معنی داری بیشتر از گروه کنترل می باشد(001/0 > P). بین دو گروه از نظر میزان عوارض بعد از آنژیوگرافی کرونر تفاوت معنی داری یافت نشد.
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه کاربرد آموزش چند رسانه ای را در افزایش رضایتمندی بیماران تحت آنژیوگرافی کرونر تایید می کند. توصیه می شود از روش آموزش با استفاده از فیلم به عنوان جانشین آموزش شفاهی روتین قبل از پروسیجر آنژیوگرافی استفاده شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
178
لینک کوتاه:
magiran.com/p1034137 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!