توانمندی ها و محدودیت های مدیریت بحران در بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
جوامع مختلف پیوسته به دنبال مدیریت آسیب های ناشی از حوادث غیرمترقبه هستند. در این راستا بیمارستان ها با ارائه مراقبت های بهداشتی و درمانی سریع و بموقع به منظور کاهش عوارض ناشی از حوادث غیرمترقبه به عملگراترین واحد نظام سلامت تبدیل شده اند که برنامه ریزی و آماده سازی آنها باید به عنوان بخش مهمی از خط مشی های راهبردی نظام سلامت مورد توجه قرار گیرد. این مطالعه در پی بررسی توانمندی ها محدودیت های مدیریت بحران در بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان می باشد.
روش بررسی
پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی تحلیلی از نوع کاربردی است. جامعه پژوهش شامل کلیه روسا، مدیران ارشد، مدیران پرستاری، مدیران اداری مالی و مسئولین کمیته بحران سه بیمارستان مورد مطالعه به تعداد 34 نفر می باشد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته ای در 8 حیطه و بر اساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت علاوه بر اطلاعات دموگرافیک می باشد. پس از تعیین روایی و پایایی پرسشنامه، داده ها گردآوری و وارد نرم افزار SPSS گردید و با استفاده از آمار توصیفی و آمار تحلیلی آنالیز همبستگی پیرسون مورد تفسیر قرار گرفت.
یافته ها
میزان آمادگی جامعه مورد پژوهش در رویارویی با بحران ها با 50 درصد به صورت متوسط می باشد. آمادگی در حیطه های سیاست های مدیریتی (1/44 درصد)، ایمن سازی (2/41 درصد) و سیستم ثبت و اطلاع رسانی (47 درصد) در حد متوسط و حیطه های سامانه فرماندهی بحران (3/32 درصد)، مانورهای آمادگی (9/55 درصد) و فناوری های جدید (1/44 درصد) در حد خیلی ضعیف قرار داشتند. بین میزان آمادگی با فعالیت کمیته بحران، آموزش و برگزاری مانورهای آمادگی رابطه معنی داری وجود داشت (05/0 > P).
نتیجه گیری
مدیریت مناسب بحران ها با برنامه ریزی مدون مدیریت بحران، ایجاد هماهنگی های لازم درون و برون سازمانی در حوادث، تقویت نیروها با سازماندهی مناسب آنها و ارائه آموزش های لازم و انجام مانورهای دوره ای در بیمارستان ها امکانپذیر خواهد شد. واژه های کلیدی: محدودیت، توانمندی، بحران، مدیریت بحران
زبان:
فارسی
صفحه:
189
لینک کوتاه:
magiran.com/p1034140 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!